PHẦN MỀM LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
EXIM JUNE

Phần mềm EXIM JUNE giúp cán bộ xuất nhập khẩu lập báo cáo quyết toán năm tại các Doanh nghiệp có hoạt động Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Doanh nghiệp Chế xuất. Báo cáo trên phần mềm áp dụng theo thông tư 39/2018/TT-BTC.

Kiểm soát nhiều hệ thống mã nguyên phụ liệu, thành phẩm
– Theo dõi nguyên phụ liệu, thành phẩm theo nhiều hệ thống mã: Mã nội bộ, Mã khai báo trên tờ khai hải quan, HS Code.
– Phân loại các mã theo các nhóm phục vụ lên báo cáo.
– Kiểm soát tính đầy đủ, chính xác của các mã trên Báo cáo quyết toán.

Nhận dữ liệu trên phần mềm hoặc từ excel
– Phần mềm Exim June có nhận trực tiếp dữ liệu thông qua thao tác Copy và Paste trực tiếp mà không phải import từ excel.
– Các thông tin cần thiết cũng có thể được đưa vào phần mềm thông qua các file excel mẫu (tùy chọn).

Tính toán định mức kỹ thuật với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp 
– Tự động tính toán định mức kỹ thuật của các bán thành phẩm phục vụ tính toán dở dang, bán thành phẩm sản xuất…
– Tự động chuyển đổi định mức kỹ thuật phức tạp về định mức kỹ thuật đơn giản, phục vụ báo cáo quyết toán.

Bieudo

Lập các mẫu báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC:
– Tự động lên biểu mẫu 15, biểu mẫu 15a: Nhập – xuất – tồn kho Nguyên phụ liệu và thành phẩm theo mã loại hình.
– Tính định mức thực tế của thành phẩm, lập biểu mẫu 16. 

Một số các báo cáo:
Báo cáo tính lượng phế phẩm…

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp
– Chuẩn hóa hệ thống mã, quy tắc đặt mã trong quản lý tại doanh nghiệp.
– Hướng dẫn bộ phận xuất nhập khẩu sử dụng phần mềm Exim June trên thực tế tại doanh nghiệp.

Hỗ trợ sử dụng
– Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.
– Tư vấn giải trình báo cáo quyết toán.

Công nghệ điện toán đám mây
– Giúp việc tính toán nhanh, áp dụng tốt cho các doanh nghiệp có số lượng mã, chứng từ lớn.
– Sử dụng Online mọi lúc, mọi nơi
Bảo mật
– Mã hóa dữ liệu SHA-2
– Bảo mật SSL, Authenticator.

Bạn muốn ứng dụng ngay phần mềm EXIM JUNE?

Vui lòng chọn loại hình doanh nghiệp và điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới:Tải xuống các tài liệu

Link tải về tài liệu giới thiệu phần mềm EXIM JUNE:

Link tải về Hướng dẫn sử dụng phần mềm EXIM JUNE: