Phần mềm

Công cụ giúp công việc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn 

Ứng dụng phần mềm

“Nguyên nhân chính của sự phức tạp là vì các phần mềm cố gắng cho vào thật nhiều những tính năng mà người dùng muốn có”

Niklaus Wirth

Phần mềm JUNE

Dành cho cán bộ Xuất nhập khẩu, lập Báo cáo quyết toán và giải trình theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Phần mềm EXIM

Phần mềm quản lý kho, theo dõi tình hình sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo mã loại hình.

Phần mềm hải quan điện tử

Phần mềm kết nối với hệ thống hải quan điện tử, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS.