Kiểm Tra Sau Thông Quan


Câu hỏi:
Công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng thép. Khi khai báo hải quan , cty tôi khai báo mã hàng là A với thuế suất thuế NK 0% và đã được hải quan cảng cho thông quan sau khi kiểm tra thực tế 5% lô hàng.
Vừa rổi hải quan có kiểm tra sau thông quan tại cty tôi và đã kết luận:
1. Cty tôi khai báo sai mã hàng , mã hàng là B chứ không phải A và thuế suất thuế NK là 10% và quyết định truy thu thuế NK. Quyết định này của đội kiểm tra có đúng không? Vậy Nếu cty chúng tôi khai sai tại sao hải quan cảng lại xác nhận là đúng và cho thông quan và ai sẽ chịu trách nhiệm?
2. Tại thời điểm kiểm tra, đội đã kiểm tra lượng hàng còn tại kho của cty tôi là 50 tấn , (số còn lại đã bán hết khoảng 200 tấn – không thể kiểm tra được) , vậy giá trị để xác định thuế truy thu căn cứ vào 50 tấn hay toàn bộ hàng cty chúng tôi đã nhập về?

Nội dung trả lời:
1. Ý kiến trả lời cho câu hỏi số 1:
Điểm b, Mục 2, Khoản 14,  Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số  42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:
“14. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
2. Người khai hải quan có nghĩa vụ:
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình, về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ giấy lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ điện tử;”
Mục a, Khoản 2, Điều 56 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định:
“Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan khi kê khai, tính thuế, nộp thuế
2. Người khai hải quan có nghĩa vụ:
a) Tự kê khai đầy đủ, rõ ràng các căn cứ tính thuế, số tiền thuế, các khoản thu khác trên tờ khai hải quan và tự chịu trách nhiệm về nội dung kê khai;”
Căn cứ các quy định nêu trên thì người khai hải quan tự khai và tự chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.
Điểm 1, Khoản 20, Điều 1 của của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:
“20. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 32. Kiểm tra sau thông quan
1. Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan nhằm:
a) Thẩm định tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ mà chủ hàng, người được chủ hàng uỷ quyền, tổ chức, cá nhân trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan;
b) Thẩm định việc tuân thủ pháp luật trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.”
Do đó khi tiến hành kiểm tra sau thông quan, Cơ quan hải quan có đủ cơ sở pháp luật để kết luận về việc khai sai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế là đúng với quy định của pháp luật.
2. Ý kiến trả lời cho câu hỏi số 2:
Khoản 1, Điều 8 của Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định:
“Điều 8. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và đồng tiền nộp thuế
1. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa.”
Căn cứ quy định nêu trên thì căn cứ để tính số tiền thuế truy thu là số lượng, trị giá hàng hóa và thuế suất tại thời điểm nhập khẩu.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=51419&cid=952

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình


Câu hỏi:
Cty chúng tôi là cty TNHH MTV, do tôi làm chủ sở hữu- được chuyển đổi từ Cty TNHH 2 TV do Ông A làm đại diện pháp luật, tôi là thành viên góp vốn.
Trước đây khi còn hoạt động, cty TNHH 2 TV có thực hiện nhập khẩu hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra cty không có quyết định kiểm tra sau thông quan và cũng không có nợ thuế.
Vậy xin hỏi sau khi chuyển đổi thành Cty TNHH 1 TV do tôi làm chủ sở hữu, cty tôi có phải chịu sử kiểm tra sau thông quan đối với những tờ khai trước kia do cty TNHH 2 TV nhập khẩu hay không?


– Theo như nội dung trình bày và câu hỏi nêu trong thư của Công ty Kim Ngân, cơ quan hải quan hiểu là: Trước khi thực hiện chuyển đổi, Công ty B đã được  KTSTQ. Đối với trường hợp KTSTQ không có quyết định kiểm tra thì việc KTSTQ chỉ được thực hiện dưới hình thức KTSTQ tại trụ sở cơ quan HQ. Vì KTSTQ tại trụ sở cơ quan HQ không ban hành quyết định kiểm tra.
+ Việc KTSTQ nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có), trong đó có vi phạm pháp luật về thuế.
+ Pháp luật quy định việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp được quy định tại điều 55, luật Quản lý thuế; khoản 3, điều 154 luật Doanh nghiệp. Căn cứ những quy định này thì,  nếu doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành các nghĩa vụ về thuế có trách nhiệm trước pháp luật hoàn thành các nghĩa vụ về thuế trước khi chuyển đổi. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Việc hoàn thành các nghĩa vụ về thuế được hiểu bao gồm cả việc hoàn thành các nghĩa vụ về ấn định thuế, xử phạt về thuế (nếu có).
+ Như vậy, doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi đối với doanh nghiệp chuyển đổi. Trong các nghĩa vụ, trách nhiệm đó có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm tra, thanh tra; chấp hành các nghĩa vụ về thuế cũng như việc truy thu thuế (nếu có) của doanh nghiệp chuyển đổi.
+ Căn cứ những quy định trên và áp dụng vào trường hợp công ty hỏi nêu trong thư thì Công ty A có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công ty B, trong đó có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra, các nghĩa vụ về thuế.
– Áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành đối với trường hợp cụ thể của Công ty, được nêu trong thư thì:
+ Nếu Công ty A thuộc đối tượng KTSTQ thì chỉ chịu sự KTSTQ đối với những tờ khai, hồ sơ hải quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, cho dù công ty A là công ty mới thành lập có hoặc không có hoạt động XNK hàng hóa (trong thư không nêu rõ Công ty A có hoạt động về kinh doanh XNK hay không). Trong thời hạn kiểm tra  05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Như vậy, có thể có cả những tờ khai của Công ty B (còn nằm trong thời hạn) và tờ khai của Công ty A (nếu có). Vì như trên đã  dẫn chứng, Công ty A còn có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công ty B là công ty có hoạt động XNK hàng hóa trước khi chuyển đổi.
+ Trong thư  có nêu việc Công ty B đã được kiểm tra STQ trước khi chuyển đổi, nhưng sau khi chuyển đổi mà cơ quan HQ phát hiện có dấu hiệu vi phạm  (kể cả những tờ khai đã được kiểm tra STQ trước đây của công ty B và còn trong thời hạn 05 năm như nêu trên) thì cơ quan HQ tiếp tục KTSTQ đối với công ty A và công ty A có nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật. Việc kiểm tra như vậy là đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=52390&cid=952

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Kiểm Tra Sau Thông Quan

Câu hỏi:
Quyết định kiểm tra sau thông quan do Phó cục trưởng ký có hợp lệ không? Và quyết định được gửi qua fax, qua email có hợp lệ không? Nếu doanh nghiệp ủy quyền cho người khác tới chi cục kiểm tra sau thông quan để làm việc về thay đổi mã hs code mà hải quan nói trong khi làm việc với người được ủy quyền, nhưng doanh nghiệpbkhông đồng ý với mã hs code đó, thì doanh nghiệp sẽ phải làm gì để không đồng ý với mã hs code mà cb ktstq đưa ra? Và ktstq sẽ phải làm gì khi doanh nghiệp không đồng ý mã hs code, ktstq có phải gửi công văn hay quyết định cho doanh nghiệp jay không, hay ktstq chỉ nói bằng lời nói?


1/ Về thẩm quyền ký Quyết định:
Điều 79 Luật Hải quan năm 2014 quy định:
“Điều 79. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan
1. Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan, yêu cầu người khai hải quan cung cấp hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra và giải trình những nội dung liên quan…”
Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ “Về công tác văn thư” đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư” quy định:
“1. Ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.”.
Do vậy, Quyết định kiểm tra sau thông quan do Phó cục trưởng ký là hợp lệ.
2/ Về kết quả kiểm tra sau thông quan:
Được quy định cụ thể tại khoản 3, khoản 4 Điều 79 Luật Hải quan năm 2014, cụ thể như sau:
“3. Việc xử lý kết quả kiểm tra được quy định như sau:
a) Trường hợp thông tin, chứng từ, tài liệu được cung cấp và nội dung đã giải trình chứng minh nội dung khai hải quan là đúng thì hồ sơ hải quan được chấp nhận;
b) Trường hợp không chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng hoặc người khai hải quan không cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu, không giải trình theo yêu cầu kiểm tra thì cơ quan hải quan quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra phải ký thông báo kết quả kiểm tra và gửi cho người khai hải quan.”
Như vậy, kết quả kiểm tra phải được lập thành văn bản và gửi cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm quy định về “Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan trong kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan” tại Điều 81; quy định về “Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong kiểm tra sau thông quan” tại Điều 82 Luật Hải quan năm 2014.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=57400&cid=952

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Kiểm Tra Sau Thông Quan Đối Với Loại Hình Nhập Khẩu


Câu hỏi:
Công ty chúng tôi nhập khẩu dây thép để sản xuất khung ghế ô tô loại hình A12, trên invoice và tờ khai khai số lương như sau : Dây thép số 1 : 1000 cái, dây thép số 2 : 1200 cái , tuy nhiên khi về kiểm đếm thực tế số lượng như sau : dây thép số 1 : 935 cái, thiếu 65 cái, dây thép số 2 : 1350 cái, dư 150 cái . Trên hợp đồng mua bán không đề cập đến số lượng thừa thiếu cho phép. Kính mong tổ tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp cách giải quyết số lượng thiếu và dư thừa nêu trên?

Việc xử lý kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan nơi kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 30 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.
Ngoài ra, việc khai báo và thực tế có khác biệt; do đó, tuỳ theo tình tiết, mức độ vi phạm mà cơ quan Hải quan sẽ căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc cụ thể và quá trình chấp hành pháp luật của công ty… để xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan.
Công ty có thể tham khảo  Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP và các hướng dẫn liên quan để biết và thực hiện giải trình cũng như hướng dẫn của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=24220&cid=952

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Kiểm Tra Sau Thông Quan

Câu hỏi:
Hiện công ty em mở tờ khai ở các chi cục hải quan ở các cảng Hải Phòng / Bắc Ninh / Hồ Chí Minh / Hà Nội.
Vừa rồi bên em có nhận đc thông báo kiểm tra sau thông quan.
Cục Hải Quan Hà Nội đã kiểm tra sau thông quan tất cả các tờ khai hải quan ở các cửa khẩu cảng biển sân bay ở các Cục trên. Như vậy là đúng hay sai ? Doanh nghệp em đóng ở Hà Nội.
Cục Hải Quan Hà Nội đã kiểm tra sau thông quan như vậy Các Cục Hải Quan như Hải Phòng / Bắc Ninh , Hồ Chí MInh khác có kiểm tra sau thông quan công ty em nữa hay không ạ ?
Có công văn nào về việc quy định việc kiểm tra sau thông quan có thế sau này các Cục khác cũng kiểm tra như vậy sẽ là chồng chéo or làm khó Doanh Nghiệp.
Kính mong anh chị giải đáp giúp doanh nghiệp.


– Nội dung câu hỏi không cho biết doanh nghiệp nhận được Quyết định KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan hay tại trụ sở người khai hải quan và không rõ trường hợp Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro hay Kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, Cục KTSTQ đưa ra một số quy định liên quan để bạn đọc tham khảo, cụ thể: Điều 77,78,79, 80 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Điều 97, 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Khoản 50 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Khoản 73,74 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
– Về việc tránh chồng chéo trong việc kiểm tra sau thông quan:
Tại điểm 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn trình hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, quy định: “1. Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.”

Nguồn:https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=62271&cid=952

 

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Thủ tục kiểm tra sau thông quan

 

Câu hỏi:
Thứ nhất: Khi doanh nghiệp nhận được thông báo kiểm tra sau thông quan về việc xác định lại trị giá nhập khẩu hàng hóa nhưng vì khó khăn trong kinh doanh nên doanh nghiệp phải tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh ( đã thông báo lên cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế) nhưng chi cục hải quan lại ra quyết định ấn định thuế trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động thì có vi phạm pháp luật không a?
Thứ hai: Chi cục hải quan ra quyết định kiểm tra sau thông quan trước khi hàng hóa được thông quan và khi doanh nghiệp lên làm việc về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan thì nhân viên hải quan không lập biên bản làm việc ngay tại đó mà sau vài ngày lại gửi mail và bắt doanh nghiệp phải kí vào biên bản đó thì có vi phạm pháp luật không ạ?

Dẫn câu trả lời của Cục giám sát quản lý:

Thứ nhất: Trong trường của Công ty là tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh (đã thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế) chứ không nói đến việc chấm dứt tư cách pháp nhân của Công ty (được thể hiện việc chấm dứt tư cách pháp nhân của Công ty bằng các quyết định hành chính của Nhà nước), do đó được hiểu về mặt pháp luật Công ty vẫn tồn tại.
Việc thực hiện KTSTQ được quy định các Điều 77, Điều 78, Điều 79, Điều 80 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Do vậy, nếu cơ quan hải quan ra quyết định ấn định thuế thì Công ty vẫn phải chấp hành các nghĩa vụ về thuế theo quy định.
Thứ hai: Tại Điều  77 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về Kiểm tra sau thông quan: Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệụ, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện sau khi hàng hóa đã thông quan.
Tại khoản 3, Điều 142 Thông tư 38/2015/TT_BTC ngày 25/3/2015 quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan:
“Trong qua trình kiểm tra, nội dung kiểm tra được ghi nhận tại các biên bản kiểm tra, kèm các hồ sơ, chứng từ người khai hải quan giải trình, chứng minh.”
Tại điểm 1e, Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người khai hải quan: “ Người khai hải quan có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan”
Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên và căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan để làm việc với cơ quan liên quan theo đúng quy định.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=60064&cid=952

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

[PHẠT] Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh ha của cơ quan hải quan.

 

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông  

    tư 39/2018/TT-BTC

Phần mềm Lập Báo cáo Quyết toán June

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia

công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong

Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Tổng quan về Vai trò của kiểm tra sau thông quan XNK cần biết

Vai trò của kiểm tra sau thông quan

– Kiểm tra sau thông quan là một trong những biện pháp nâng cao năng lực quản lí của cơ quan hải quan, thực hiện chống gian lận thương mại có hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thông quan nhanh, góp phần tích cực phát triển giao lưu thương mại quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp

– Kiểm tra sau thông quan còn là một trong những biện pháp góp phần đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả pháp luật hải quan và các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp

– Đảm bảo ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách, giảm chi phí quản lí về hải quan, giảm thiểu rủi ro cho các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hải quan

– Kiểm tra sau thông quan tác động tích cực trở lại với hệ thống quản lí của cơ quan hải quan thông qua việc nhận biết và xử lí các rủi ro tiềm ẩn của hệ thống.

– Thông qua hoạt động kiểm tra sau thông quan có thể dẫn tới mở rộng phạm vi kiểm tra tiếp theo khi cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác, như kiểm tra chế độ giấy phép, về hạn ngạch, về xuất xứ hàng hóa, về chống bán phá giá…

– Kiểm tra sau thông quan là một công cụ hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát của hải quan, bởi thông qua nghiệp vụ này cơ quan hải quan được khá đầy đủ thông tin về giao dịch có liên quan được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

– Kiểm tra sau thông quan cho phép cơ quan hải quan áp dụng đơn giản hóa các biện pháp giám sát, quản lí trên cơ sở hiện đại hóa hải quan nhưng vẫn đảm bảo chức năng quản lí nhà nước về hải quan.

Nguồn: Luật Minh Khuê

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông  

    tư 39/2018/TT-BTC

Phần mềm Lập Báo cáo Quyết toán June

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia

công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong

Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

[Phạt] Không xuất trình HH đang chịu sự giám sát HQ, Cung cấp không đủ hồ sơ

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a)     Không xuất trình hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, hàng hóa còn đang lưu giữ là đối tượng kiểm tra sau thông quan để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật hải quan;

b)     Cung cấp không đầy đủ, không đúng thời hạn hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Luật Minh Khuê

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông  

    tư 39/2018/TT-BTC

Phần mềm Lập Báo cáo Quyết toán June

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia

công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong

Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong kiểm tra sau thông quan

Nhiều xuất nhập khẩu mới vẫn thắc mắc: “Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong kiểm tra sau thông quan”. mời bạn  đọc tham khảo bài viết đưới đây

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

– Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, chứng từ đó.

– Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra, thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Nhận bản kết luận kiểm tra và yêu cầu giải thích nội dung bản kết luận kiểm tra; bảo lưu ý kiến trong bản kết luận kiểm tra.

– Yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra xuất trình quyết định kiểm tra, giấy chứng minh hải quan trong trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

– Chấp hành yêu cầu kiểm tra sau thông quan, cử người có thẩm quyền làm việc với cơ quan hải quan.

– Giải trình những vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

– Ký biên bản kiểm tra.

– Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: Luật Minh Khuê

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông  

    tư 39/2018/TT-BTC

Phần mềm Lập Báo cáo Quyết toán June

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia

công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong

Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn